Chức năng

Kế toán Kho bạc

 • Hạch toán các nghiệp vụ nhận dự toán, điều chỉnh dự toán chi tiết theo từng Nguồn – Chương – Loại khoản, từng chương trình mục tiêu, dự án.

 

 • Rút dự toán theo hình thức đa dạng như: Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng, kho bạc và Chuyển khoản.

 

 • Tạo Bảng kê chứng từ thanh toán và in Giấy rút dự toán trực tiếp từ phần mềm theo đúng mẫu quy định của Kho bạc và có thể kết xuất ra word, excel...

 

 • Các bút toán hạch toán ngoài bảng (008, 009) được phần mềm ghi tự động giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu và đảm bảo tính chính xác của chế độ kế toán.
Kế toán Kho bạc
Kế toán lương và trích theo lương

Kế toán lương và trích theo lương

 

 • Tạo bảng lương và khai báo các thông tin trong bảng lương như tên cán bộ (lấy từ danh mục), các hệ số lương, TK hạch toán Nợ Có cho từng mục lương, Mục – tiểu mục cho từng cột lương, Quản lý thu nhập…

 

 • Tự động xử lý bảng lương và hạch toán các bút toán vào phần mềm

 

 • In bảng lương, kết xuất bảng lương ra excel

Kế toán tiền mặt

 

 

 • Đáp ứng đầy đủ nhu cầu hạch toán thu - chi tiền mặt của đơn vị theo từng loại quỹ.

 

 • Các bút toán liên quan đến ngoại tệ được bổ sung các thông tin về loại ngoại tệ, tỷ giá. Bút toán ngoài bảng 007 được hạch toán tự động đi kèm.

 

 • In phiếu thu, phiếu chi theo mẫu 1 liên hoặc 2 liên.

 

 • Cảnh báo chi quá số tồn giúp kế toán kiểm soát việc xuất quỹ âm. 
Kế toán tiền mặt
Kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng


 
 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ thu, chi, chuyển tiền nội bộ tiền gửi của đơn vị theo từng tài khoản ngân hàng, kho bạc.
 
 • Các bút toán liên quan đến ngoại tệ được bổ sung các thông tin về loại ngoại tệ, tỷ giá. Bút toán ngoài bảng 007 được hạch toán tự động đi kèm.
 
 • In Ủy nhiệm chi trực tiếp từ phần mềm dựa theo các thông tin đã hạch toán theo mẫu của nhiều ngân hàng lớn như: Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV, Techcombank... (các thông tin về TK ngân hàng của khách hàng được lấy tự động từ danh mục đối tượng công nợ). 

Kế toán Tài sản cố định

 

 • Hạch toán đầy đủ các bút toán ghi tăng, giảm TSCĐ

 

 • Cuối kỳ, kế toán thực hiện chức năng tính hao mòn TSCĐ bằng cách chọn tất cả TSCĐ đang sử dụng hoặc một, một số TSCĐ cần tính hao mòn và thao tác tính tự động trên phần mềm.

 

 • Xem, in, kết xuất các báo cáo liên quan đến TSCĐ
Kế toán Tài sản cố định
Kế toán vật tư CCDC

Kế toán vật tư CCDC

 

 • Theo dõi, quản lý nhập, xuất, tồn vật tư, CCDC theo từng kho và theo tổng hợp tất cả các kho.

 

 • Các bút toán ghi tăng Công cụ dụng cụ được hạch toán tự động TK 005.

 

 • Đơn giá xuất kho được tính theo các phương pháp: FIFO, đích danh, bình quân gia quyền cuối tháng hoặc bình quân gia quyền tại thời điểm.

 

 • Xem, in, kết xuất các báo cáo liên quan đến nhập xuất tồn (số lượng, thành tiền) liên quan đến các loại vật tư CCDC, có thể xem chi tiết theo từng kho, từng nhóm vật tư CCDC...

Kế toán công nợ

 

 

 • Theo dõi, hạch toán công nợ phải thu, phải trả theo từng nguồn, hóa đơn, đối tượng.

 

 

 • Xem, in, kết xuất các báo cáo tổng hợp và chi tiết công nợ. Báo cáo có thể xem theo Tên đối tượng công nợ, Nhóm đối tượng CN, khoảng thời gian…
Kế toán công nợ
Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp

 
 
 • Hạch toán các nghiệp vụ kế toán khác, bút toán hạch toán tổng hợp
 
 • Các bút toán tự động kết chuyển cuối năm, bút toán kết chuyển sau khi được duyệt quyết toán, bút toán kết chuyển nguồn.
 
 • Các bút toán thuế GTGT
 
 

Quản lý danh mục kế toán

 

 

 • Đặt ẩn hiện các dòng trong danh mục fix sẵn theo quy định chung của nhà nước như: Nguồn NS, Chương, Loại khoản, Mục tiểu mục… chỉ update khi có thông tư do Nhà nước ban hành

 

 

 • Thêm, bớt, sửa các dòng trong danh mục phục vụ định khoản kế toán do đơn vị tự quản lý
Quản lý danh mục kế toán
Phân quyền người dùng

Phân quyền người dùng

 
 
 • Phân quyền chức năng (nhập liệu/xem báo cáo/tìm kiếm dữ liệu…)
 
 • Phân quyền nhập liệu(chỉ hạch toán được một số loại chứng từ)
 
 • Phân quyền sửa, xóa (được quyền sửa xóa dữ liệu do user đó tạo ra hay user khác)
 
 • Khóa sổ dữ liệu
 
 • Tạo mới user, thay đổi mật khẩu

Phạm vi áp dụng

 
 
 • Phù hợp triển khai cho mọi đơn vị HCSN từ các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo hoặc đảm bảo một phần kinh phí hoạt động đến các đơn vị sự nghiệp do NSNN đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động. Cụ thể: Trường học, Bệnh viện, Ủy ban nhân dân các cấp, Sở, phòng ban ngành, Tổ chức phi chính phủ, Ban quản lý dự án,… 
 
 • Đảm bảo tuân thủ đúng các chế độ chính sách mới của Nhà nước và Bộ Tài chính như:  TT107/2017/TT-BTC,...
 
 • Phù hợp với nhiều hình thức ghi sổ kế toán.
Phạm vi áp dụng
Tư vấn - Hỗ trợ
1900 575785
Top